Ogólne Warunki Sprzedaży

§1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejsze warunki sprzedaży stanowią integralną część wszystkich transakcji zawieranych z Firmą Produkcyjno-Handlową Rewanż, włącznie z dostawami uzupełniającymi lub zastępczymi.

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami umowy uzgodnionymi przez Strony a niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają warunki sprzedaży ustalone umownie przez strony.

§2 Definicje

1. Sprzedający – Firma Produkcyjno-Handlowa Rewanż Tomasz Wojarski; Siedziba: Ul. Cisowa 11 09-408 Płock; NIP: 7741512702

2. Magazyn Sprzedawcy – Miejsce składowania/wytwarzania towarów – Ul. Wschodnia 2a, 09-471 Nowe Miszewo

3. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

4. Termin płatności – dzień, w którym należność za towar bądź usługę staje się wymagalna.

5. Towar – rzeczy ruchome, towary i usługi, dobra, które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

6. Oferta– oferta na konkretne Towary przygotowana przez Sprzedającego na podstawie Zapytania Klienta.

7. Zamówienie – zamówienie na zakup konkretnych Towarów, złożone przez Klienta na podstawie otrzymanej od Sprzedającego Oferty; zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.

8. Strony – strony zawartej umowy sprzedaży, określeni łącznie Sprzedawca i Kupujący,

9. OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży.

 

§3 Obowiązki Stron 

1. Strony są obowiązane do współdziałania przy wykonywaniu umowy sprzedaży zgodnie z jej celem oraz postanowieniami niniejszych OWS.

2. Kupujący na zasadach określonych w OWS zobowiązuje się w szczególności do:

a) zapłaty umówionej ceny, z zachowaniem ustalonych terminów

b) zachowania wymaganych terminów oraz form właściwych dla dokonywanych czynności reklamacyjnych

c) opisania w reklamacji wszelkich okoliczności sprawy wraz z dokumentacją fotograficzną pod rygorem uznania ich w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym za nieistniejące

d) umożliwienia wstępu na teren, gdzie znajduje się przedmiot reklamacji celem dokonania czynności weryfikacyjnych

3. Sprzedający na zasadach określonych w OWS zobowiązuje się w szczególności do:

a) wykonania przedmiotu umowy sprzedaży z należytą starannością, bez wad, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ofercie, umowie sprzedaży oraz niniejszych OWS

b) rozpatrzenia prawidłowo złożonych i kompletnych reklamacji

 

§4 Oferty i Zamówienia

1.Oferta

1.1. W odpowiedzi na zapytanie Kupującego dotyczące towarów oferowanych do sprzedaży Sprzedawca sporządza dla Kupującego indywidualną ofertę sprzedaży uwzględniającą zgłoszone zapotrzebowanie na towary.

1.2.  Zwracając się do Sprzedawcy o przygotowanie oferty Kupujący powinien przekazać następujące informacje:

a) dane do kontaktu: Nazwę Firmy kupującej towar, adres e-mail oraz numer telefonu

b) specyfikację dotyczącą towarów, w tym określenie ich rodzaju, ilości, znanych Kupującemu warunków technicznych

c) proponowany przez Kupującego sposób dostawy/odbioru towarów

1.3. W sporządzonej ofercie Sprzedawca wskazuje:

a) łączną cenę towarów wraz z podatkiem

b) koszty dostawy towarów (o ile strony nie dogadały się w inaczej)

c) sposób i termin zapłaty za towary

d) sposób i termin dostarczenia towarów lub przygotowania ich do odbioru przez Kupującego oraz miejsce odbioru,

e) informację, że niniejszej OWS stanowią integralną część oferty

1.4. Oferta sporządzona przez Sprzedawcę jest wiążąca przez określony w niej termin.

1.5. Ofertówki, reklamy i inne dokumenty o towarach oferowanych przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

1.6. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy sporządzenia oferty dla Kupującego z powodu braku towaru lub innych uzasadnionych przyczyn (np. gdy Kupujący zalega w wcześniejszymi płatnościami na rzecz Sprzedawcy, okoliczności związane ze złożeniem zamówienia wskazują na możliwość oszustwa).

1.7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w treści Zamówienia.

2. Zamówienia

2.1. Umowa sprzedaży Towarów zostaje zawarta w chwili Potwierdzenia Zamówienia.

2.2. Kupujący może złożyć zamówienie drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.

2.3. Po złożeniu zamówienia Sprzedający wysyła mailowe Potwierdzenie Zamówienia z nadanym, przez Sprzedającego, numerem.

a) Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Potwierdzeniem Zamówienia i ewentualne zgłosić wszelkie uwagi lub niezgodności.

b) Brak Informacji Zwrotnej ze strony Kupującego w ciągu 1 dnia roboczego oznacza akceptację Zamówienia.

2.4. Składając zamówienie Kupujący deklaruje wiążąco, że chce nabyć zamawiany towar/usługę oraz że uznaje niniejsze OWS.

2.5. Za datę złożenia zamówienia uznaje się datę widniejącą na Potwierdzeniu Zamówienia.

2.6. Zmiana lub całkowite anulowanie złożonego zamówienia przez Kupującego może nastąpić tylko na piśmie i za pisemną zgodą Sprzedawcy.

2.7. Sprzedawca zastrzega, że nie będzie wyrażał zgody na anulowanie zamówień już zrealizowanych lub zamówień w trakcie realizacji, Kupujący zostanie obciążony ich kosztami. Chyba, że Strony zadecydują inaczej.

 

§5 Terminy i warunki dostaw 

1. Forma przekazania towaru zależy od ustaleń Stron. Może to być:

a) Transport własny Sprzedającego

b) Transport za pośrednictwem firmy kurierskiej, spedycyjnej bądź Poczty.

c) Odbiór osobisty Kupującego

2. Osoba, która w imieniu Kupującego dokonuje odbioru Towaru ma obowiązek skontrolowania prawidłowości dostawy i potwierdzenia swoim podpisem na dokumencie dostawy (list przewozowy, WZ – specyfikacja wysyłkowa, faktura) zgodności Towaru z zamówieniem pod kątem ilościowym i jakościowym w momencie jego odbioru.

3. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty wynikające z nieprawidłowości w dostawie, spowodowane działaniem firmy spedycyjnej lub kurierskiej.

4. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu Towaru dokonać sprawdzenia jego zgodności z Zamówieniem tj. stan przesyłki oraz jakość Towaru i jego ilość.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego Towaru do chwili pełnego zapłacenia ceny oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży, bez względu na miejsce składowania Towaru.

6. ODBIÓR OSOBISTY

6.1 Sprzedający nie ponosi kosztów odbioru Towaru (w tym kosztów przybycia Kupującego do miejsca odbioru Towaru i kosztów transportu Towaru po jego wydaniu Kupującemu)

6.2 Towar jest gotowy do odbioru w terminie ustalonym ze Sprzedającym.

6.3. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje odbioru towaru z Magazynu Sprzedawcy własnym transportem, przejmuje na siebie odpowiedzialność za towar w momencie wydania towaru z magazynu Sprzedawcy osobie prowadzącej środek transportu Kupującego.

7. DOSTAWA

7.1. Dostawa Towarów zostanie zrealizowana w terminie określonym z Kupującym.

7.2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, gdy dostawa Towaru jest niemożliwa lub opóźniona z przyczyn niezależnych od niego.

7.3. Dostawy będą wysyłane do siedziby Kupującego lub w inne miejsce wskazane przez Kupującego w zamówieniu.

7.4. Kupujący zobowiązany jest przy odbiorze sprawdzić, czy stan opakowania Towaru nie wskazuje na otwieranie w trakcie transportu i czy przesyłka nie została uszkodzona w czasie transportu w taki sposób, że mogło to wpłynąć na uszkodzenie zapakowanych towarów. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń związanych z tymi czynnościami, Kupujący zobowiązany jest poczynić odpowiednią wzmiankę w protokole reklamacyjnym lub dokumencie przewozowym w chwili odbioru przesyłki od przewoźnika

 

§6 Reklamacja

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przez art. 556 i n.  Kodeksu Cywilnego.

3. W przypadku składania reklamacji Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia protokołu reklamacyjnego, dostępnego do pobrania na stronie https://rewanz.com.pl w zakładce WARUNKI → WARUNKI DOSTAWY

4. Towary wysłane przez Kupującego bez uprzedniej wyraźnej zgody Sprzedającego natychmiast i bez ich kontroli będą odsyłane na adres Kupującego na jego koszt.

5. Po otrzymaniu przez Sprzedającego zwracanego Towaru wystawiona zostanie faktura korygująca, chyba że Strony podejmą inne działania.

§7 Płatność

1. Termin płatności za towar liczony jest od dnia wystawienia faktury.

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy lub do kasy Sprzedającego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie własność Zamówionego towaru aż do czasu uiszczenia przez Kupującego kwoty w całości. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą, wówczas Sprzedawca może zażądać od Kupującego zwrotu Zamówionego towaru, odebrać od Kupującego Zamówiony towar a także żądać wynagrodzenia za jego zużycie lub uszkodzenie.

4. Sprzedawca ma prawo żądać przedpłaty za Zamówiony towar w całości lub częściowo dla zabezpieczenia swojej dostawy.

5. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty faktury w terminie lub dokona płatności niepełnej, ciążą na nim również wszystkie wewnętrzne lub zewnętrzne koszty pozasądowej windykacji.

 

§8 Postanowienia końcowe 

1. Do czasu pełnej zapłaty ceny Towary pozostają własnością Sprzedającego.

2. W przypadku zmiany albo rezygnacji z zamówienia, Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Sprzedającego kosztów jego realizacji.

3. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień zawartych w OWS okaże się nieważne, nie wpływa to w żaden sposób na ważność pozostałych postanowień OWS.

4. Przez cały okres obowiązywania jakiejkolwiek Umowy między Stronami, jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu Kupujący zobowiązuje się względem Sprzedającego do nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa. Za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się wszelkie informacje dotyczące Sprzedającego nieujawnione do wiadomości publicznej, których ujawnienie chociażby potencjalnie mogłoby wyrządzić szkodę stronie, której owe informacje dotyczą. W szczególności za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się wszelkie informacje finansowe, techniczne, technologiczne, handlowe oraz organizacyjne.

5. W sprawach nieuregulowanych w OWS oraz zawartej Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 18.10.2023 r.

 

ul. Wschodnia 2a 09-471 Nowe Miszewo